Retningslinjer

Overordnede mål for arealanvendelsen i Københavns Kommune.

Overordnet byudvikling

Retningslinjer for byudvikling, særlige byomdannelsesområder, midlertidige anvendelser samt højhuse

Boliger og byliv

Retningslinjer for lokalisering af boliger, boligstørrelser, udendørs opholdsarealer, institutioner og faciliteter, forebyggelse af støjgener, kulturarv samt bebyggelsesbevaring.

Erhverv

Retningslinjer for lokalisering af erhverv, kreative zoner, virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt centerstruktur for detailhandel.

Trafik

Retningslinjer for cyklisme, fodgængere, børn og unge, byens kollektive trafik, vejnettet, trafiksikkerhed og tryghed, parkering samt færdsel på og langs vandet.

Energi og miljø

Retningslinjer for energiforsyning, lavenergiområder, fjernkøling, klimatilpasning, tekniske og miljøbelastende anlæg, affald samt forurenet jord og overskudsjord.

Natur og fritid

Retningslinjer for naturbeskyttelse, vandløb, søer og kystvande, kystnærhedszonen, friluftsanlæg og kolonihaver.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen