Om Kommuneplan 2015

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling.

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling. Den består af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for byens udvikling.

Indholdet i kommuneplanen og processen for dens vedtagelse er fastlagt i Lov om planlægning (planloven). I henhold til loven skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Der skal vedtages en kommuneplan i hver valgperiode, dvs. ca. hvert fjerde år.

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen er de overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder.

Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Det er emner som f.eks. hvor forskellige byformål skal ligge, hvor trafikanlæg skal ligge samt at bevare kulturarv, landskab og natur.

Rammerne er specifikke regler, som kommunen skal følge, når den laver lokalplaner. De anvendes også i den daglige byggesagsbehandling, når der ikke er lokalplan og et projekt ikke kræver lokalplan. Det er emner som f.eks. hvilken anvendelse og tæthed, der skal være hvor, byomdannelsesområder, parkering samt områder uden bebyggelse.

Kommuneplanens vedtagelse

Kommunen skal inden udgangen af første valgperiode udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen, der skal indeholde en vurdering af den planlægning der har været, og i hvilket omfang den kommende kommuneplan skal revideres. Efter strategien udarbejder kommunen et forslag til kommuneplan, som sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, hvor borgere, virksomheder, organisationer mv. kan komme med bemærkninger til forslaget. Under den offentlige høring afholdes et eller flere borgermøder.

Efter høringen er overstået, vurderer og indarbejder kommunen de forskellige høringssvar i forbindelse med den endelige vedtagelse. Herefter bekendtgør kommunen kommuneplanen.

Du kan læse Borgerrepræsentationens behandling af sagen den 17. juni 2015 med tilhørende bilag her.

Du kan læse mødematerialet med referat fra Borgerrepræsentationens endelige behandling af Københavns Kommuneplan 15 her

 

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen