Bekendtgørelse

Københavns Kommuneplan 2015 er den 10. december 2015 vedtaget af Borgerrepræsentationen.

Københavns Kommuneplan 2015 er den 10. december 2015 vedtaget af Borgerrepræsentationen. Københavns Kommuneplan 2015 afløser dermed Kommuneplan 2011 og de endeligt vedtagne tillæg dertil.

Kommuneplanen er på baggrund af den offentlige høring ændret i forhold til det offentliggjorte kommuneplanforslag.

En gennemgang af de væsentlige ændringer er beskrevet i materialet nederst på hjemmesiden. Her er der en gennemgang af de væsentlige ændringer, en gennemgang af de modtagne høringssvar (hvidbog) samt adgang til referat af den politiske beslutningsproces frem mod den endelige vedtagelse den 10. december 2015, hvor der også blev besluttet ændringer.

Redegørelsen for miljøvurderingen i henhold til i henhold til § 9, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer findes her. 

Den direkte betydning (retsvirkning) af Kommuneplan 2015
I medfør af planlovens § 12, stk. 2, kan kommunen i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

I medfør af planlovens § 12, stk. 3, kan kommunen i byzone og i sommerhusområde modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer.

Forbuddene kan dog ikke nedlægges, hvis det pågældende areal er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forbud efter § 12, stk. 3 kan heller ikke nedlægges, hvis området i kommuneplanens rammer er udlagt til offentlige formål (kommuneplanens O- og T-områder).

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen